Cesiunea partilor sociale

Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunii privind cesiunea partilor sociale (transmiterea partilor de interes si a partilor sociale):

Etapa I

Numai pentru transmiterea catre persoane din afara societatii la SRL, cu exceptia cazului in care dobandirea de parti sociale are loc prin succesiune sau act de adjudecare.

Cererea de depunere si mentionare acte;

Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/ decizia asociatului unic), in original;

imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);

Dovezile privind plata tarifului legal;

tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

 

Etapa a – II – a

Cererea de inregistrare;

Dovada publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor/ deciziei asociatului unic;

Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/ decizia asociatului unic;

Actul constitutiv actualizat, in original;

Contractul de cesiune, in original; daca actul modificator contine toate clauzele referitoare la drepturile si obligatiile cedentilor si cesionarilor si a fost semnat si de acestia, contractul de cesiune nu se mai prezinta;

Copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice si, dupa caz, de pe certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care dobandesc calitatea de asociati;

In cazul dobandirii de parti sociale prin succesiune, se vor depune, dupa caz: certificatul de deces si certificatul de mostenitor sau hotararea judecatoreasca irevocabila care atesta aceasta calitate (copii), in cazul in care s-a prevazut clauza continuarii societatii cu mostenitorii, declaratia asociatilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu continuarea societatii (original), actul de numire al curatorului (copie), emis de autoritatea tutelara, in situatia in care mostenitorii sunt minori;

Declaratiile date pe proprie raspundere de catre asociatul unic/noii asociati care prin cesiune sau mostenire au dobandit parti sociale/noii administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original);

Declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public pentru asociatii care intra in societate, in cazul in care transmiterea partilor de interes sau a partilor sociale se efectueaza catre persoane din afara societatii;

Certificatul, original sau copie, de la registrul in care este inmatriculata persoana juridica din strainatate, care sa ateste existenta acesteia;

Dovezile privind plata tarifului legal;

Tariful de publicare in Monitorul Oficial.

Cesiunea partilor sociale – ACTE NECESARE


  1. Copiile actelor de identitate (asociati existenti/asociati noi);
  2. Copia certificatului de inmatriculare al societatii;
  3. Actul constitutiv al societatii.

Acte intocmite de cabinet

  1. Contract/contracte de cesiune a partilor sociale;
  2. Hotararea Adunarii Generale a asociatilor prin care se decide cesiunea partilor sociale;
  3. Act Constitutiv Actualizat;
  4. Declaratie/declaratii pe proprie raspundere date de noul asociat.